Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

1. Συναίνεση Χρήστη – Επισκέπτη
Ρητώς δεσμεύεστε ως επισκέπτης-χρήστης με την παρούσα ότι έχετε αναγνώσει και αποδεχθεί χωρίς επιφυλάξεις τους όρους οι οποίοι διέπουν τη χρήση του https://www.plethora.gr/ . Επιπλέον δεσμεύεστε να συμμορφώνεστε προς τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και ειδικά ως προς τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας.

H plethora.gr, η οποία είναι Δικαιούχος του https://www.plethora.gr/ , επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης του δικτυακού τόπου ή να αποσύρει το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτόν, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Σε περίπτωση μεταβολής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου https://www.plethora.gr/ η plethora.gr δεσμεύεται, προς ενημέρωση των χρηστών, να δημοσιεύσει σε εμφανές σημείο του δικτυακού τόπου το κείμενο των αλλαγών για εύλογο χρονικό διάστημα.

2. Πνευματική Ιδιοκτησία
Το περιεχόμενο του https://www.plethora.gr/ αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της plethora.gr και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους. Απαγορεύεται αντιγραφή του site και των περιεχομένων του για οιονδήποτε λόγο.
To https://www.plethora.gr/ προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων. Οι ενδιαφερόμενοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ως άνω κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού και υποχρεούνται στη περίπτωση αυτή να αποκαθιστούν κάθε θετική και αποθετική ζημία του https://www.plethora.gr/. Το https://www.plethora.gr/ δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εμπιστευτικότητα και ασφάλεια των στοιχείων που καταχωρούνται από τους ενδιαφερομένους. Παρ’ όλα αυτά, όλες οι προδιαγραφές του συστήματος καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη οποιαδήποτε προσπάθεια κλοπής ή εν γένει παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση το https://www.plethora.gr/ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς το σκοπό της προστασίας των στοιχείων που καταχωρούνται.
Κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.
Το https://www.plethora.gr/ δε φέρει ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των ISPs ή άλλων γεγονότων.

3. Γενικοί Όροι
Ο δικτυακός τόπος και τα περιεχόμενά του προσφέρονται για εξυπηρέτησή σας. To https://www.plethora.gr/ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες στον διαδικτυακό τόπο πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς. Το https://www.plethora.gr/ και η plethora.gr ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν λάθη, ελλείψεις ή παραλήψεις των στοιχείων που παρέχονται στον δικτυακό τόπο. Οτιδήποτε παρέχεται σε εσάς ως χρήστη / επισκέπτη μέσω του Δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρειά σας ως χρήστη-επισκέπτη να αξιολογήσετε ό,τι σας παρέχεται και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, αποκλεισμένης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.
Σας ενημερώνουμε ότι πέραν των ακόλουθων όρων απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και μηνύματα που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του δικτυακού τόπου (bombing, spamming).

4. Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου
Η πρόσβαση στο https://www.plethora.gr/ είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση σε κάποιες ιστοσελίδες και η χρήση ορισμένων υπηρεσιών έχουν ελεγχόμενη πρόσβαση για ορισμένες κατηγορίες χρηστών (πελάτες, συνεργάτες κλπ). Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές μπορεί να γίνει μόνο με την δήλωση των στοιχείων του χρήστη-επισκέπτη ή και με τη χρήση κωδικού πρόσβασης. Απαγορεύεται αυστηρά η γνωστοποίηση του κωδικού από το χρήστη σε άλλα πρόσωπα προκειμένου αυτά να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα, τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου.

Απαγορεύεται στους χρήστες η χρησιμοποίηση του https://www.plethora.gr/ για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του INTERNET, όπως λ.χ οι πρακτικές spamming. Απαγορεύεται η προσφορά προς εκμετάλλευση τμήματος ή του συνόλου της Υπηρεσίας.
Απαγορεύεται στους χρήστες η χρησιμοποίηση πληροφοριών που βρίσκονται στο https://www.plethora.gr/ για κατασκευή βάσεων δεδομένων (databases) καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο με σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση.

5. Άδεια
H χρήση του https://www.plethora.gr/ δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης αγαθών ή και υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτόν. εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης του ιστοχώρου. Σε περίπτωση εκφόρτωσης (download) στοιχείων του περιεχομένου των ιστοσελίδων, ο Δικαιούχος παραχωρεί παρόμοιο δικαίωμα μόνο για αυστηρά προσωπική χρήση και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

6. Περιορισμός Ευθύνης
Η χρήση του https://www.plethora.gr/ γίνεται με ευθύνη σας ως χρήστη, αποδεχόμενος ότι οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες προσφέρονται ως έχουν, δίχως εγγύηση ρητή ή έμμεσα δηλωμένη.
Αποκτώντας πρόσβαση σε οιοδήποτε τμήμα – υπηρεσία του https://www.plethora.gr/ συμφωνείτε ότι δεν θα αναδιανείμετε οιαδήποτε πληροφορία εμπεριέχεται στις σελίδες του.

Ο Δικαιούχος ουδεμία ευθύνη φέρει για οιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σε εσάς σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στο https://www.plethora.gr/ ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού. Ως χρήστης καλείστε πάντα να επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε προς αποφυγή λαθών.

7. Δεσμοί συνδέσεις
Το https://www.plethora.gr/ περιέχει συνδέσμους (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους. Οι τόποι αυτοί δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του https://www.plethora.gr/ και συνεπώς το https://www.plethora.gr/ δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, την ποιότητα και πληρότητα παροχής των υπηρεσιών τους. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω συνδέσμων (hyperlinks) είναι ανεξάρτητες του Δικαιούχου και χρησιμοποιούνται για εξυπηρέτηση των χρηστών. Η επικοινωνία μέσω συνδέσμου με δικτυακούς τόπους τρίτων προαπαιτεί την συμφωνία του χρήστη με τους όρους που διέπουν τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών.
Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω του https://www.plethora.gr/ και αφορούν άλλες εταιρίες.

8. Αποζημίωση
Ως χρήστης ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε δια της παρούσας ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του Δικαιούχου οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους σας, ως χρήστη, οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε όπως αφενός παρέμβετε στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσετε πλήρως τον Δικαιούχο, σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης.

9. Cookies
Το Δίκτυο χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη-χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου (π.χ. newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη-χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.
Ο επισκέπτης-χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ως επισκέπτης-χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας, τότε δεν μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.